Індивідуальна навчальна траєкторія

ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ВИБІРКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ.

Відбулась процедура ознайомлення здобувачів вищої освіти з вибірковими дисциплінами освітньо-професійних програм кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. На кураторській годині викладачі ознайомили здобувачів освіти з переліком вибіркових дисциплін та з каталогом вибіркових дисциплін на сайті кафедри, на якому розміщено силабуси цих дисциплін, звернули увагу на необхідності набрання відповідної кількості кредитів з вибіркових дисциплін для виконання навчального плану, наголосили на тому, що вибіркові дисципліни забезпечують індивідуалізований навчальний профіль, у якому кожен здобувач може поєднати індивідуальні запити, попередній досвід і цілі на майбутнє. Після чого куратори нагадали про структуру заяви, яку необхідно написати і здати кураторам для подальшого складання індивідуального навчального плану.

ОБ’ЯВА

  Студентам спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» необхідно визначитись з вивченням вибіркових дисциплін згідно наведених силабусів та подати до деканату ФБТ заяви − побажання щодо включення до їх індивідуальних навчальних планів на осінній семестр вибраних ними дисциплін навчального плану. Кураторам академічних груп призначити місце та час зборів для оформлення заяв здобувачів вищої освіти  на вивчення  вибіркових навчальних дисциплін згідно зразка-додатка.          

Додаток

Декану факультету

будівництва та транспорту

доц. Яцуну В.В

здобувача вищої освіти

______курсу, _______групи

_______________________

 

Заява

  Прошу зарахувати мене до  складу  групи  здобувачів  вищої освіти,   які вивчатимуть у 20__-20__н.р.   вибіркові дисципліни «__________________________________________   ___________________________________________________________»

«__»____________20___р.                                   _______________

(дата)                                                   (підпис)

© 2024 KNTU