Індивідуальний навчальний план

ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ВИБІРКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ.

 Відбулась процедура визначення здобувачів освіти з вибірковими дисциплінами освітньо-професійних програм кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. На зборах завідувач кафедри та викладачі ознайомили здобувачів освіти з переліком вибіркових дисциплін та з університетським сайтом, на якому розміщено силабуси цих дисциплін, звернули увагу на необхідність набрання відповідної кількості кредитів з вибіркових дисциплін для виконання навчального плану. Після чого здобувачі освіти склали заяви, в яких визначились з вибірковими дисциплінами. На зборах із здобувачами освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього рівня «бакалавр» був присутній випускник ЦНТУ, зараз заступник директора проектної компанії «Гільдія зодчих» магістр будівництва Влад Згама, який запропонував майбутнім випускникам працевлаштування в кампанії, поділився власним досвідом опанування дисциплін освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія».

ОБ’ЯВА

  Студентам спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» необхідно визначитись з вивченням вибіркових дисциплін згідно наведених силабусів та подати до деканату ФБТ заяви − побажання щодо включення до їх індивідуальних навчальних планів на осінній семестр вибраних ними дисциплін навчального плану. Кураторам академічних груп призначити місце та час зборів для оформлення заяв здобувачів вищої освіти  на вивчення  вибіркових навчальних дисциплін згідно зразка-додатка.          

Додаток

Декану факультету

будівництва та транспорту

доц. Яцуну В.В

здобувача вищої освіти

______курсу, _______групи

_______________________

 

Заява

  Прошу зарахувати мене до  складу  групи  здобувачів  вищої освіти,   які вивчатимуть у _____________________________семестрі 20__-20__н.р.   вибіркову дисципліну «__________________________________________   ___________________________________________________________»

«__»____________20___р.                                   _______________

(дата)                                                   (підпис)

© 2021 KNTU