Науково-дослідна робота

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ БДМБ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

У 2019 році викладачі та науковці кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва стали співавторами 5 наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Ще на дві праці збільшив свій науковий доробок доцент Володимир Яцун, також поповнив перелік публікацій доцент Віктор Дарієнко. Відкрили відлік публікаціям в наукометричних базах Scopus та Web of Science професор Віктор Пашинський, доцент Олександр Лізунков, доцент Іван Скриннік, доцент Андрій Тихий, старший викладач Микола Пашинський, асистент Олег Плотніков.
 1. Kondratets, V., Matsui, A., Yatsun, V., Lichuk, M.(2019). Identification of energy efficiency of ore grinding and the liner wear by a three-phase motion of balls in a mill. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 3(5 (99)), 21-28. doi : http://dx.doi.org/15587/1729-4061.2019.167046
 2. Filimonikhin, G., Yatsun, V., Filimonikhina, I., Ienina, I., Munshtukov, I. (2019). Studying the load jam modes within the framework of a flat model of the rotor with an autobalancer. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 5(7 (101)), 51-61. doi : http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.177418
 3. Aulin V.,Derkach O.,Makarenko D.,Hrynkiv A. Tykhyi A. Analysis of tribological efficiency of movable junctions "polymeric-composite materials - steel". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Volume 4, Issue 12-100, 2019, Pages 6-15.DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.176845
 4. Viktor Dariienko, Dmytro Artemenko, Olexandr Lizunkov, Oleg Plotnikov. Results of Numerical Modeling the Stress-Strain State of Damaged Reinforced Concrete Columns in the Middle Row of the Industrial Building. Materials Science Forum ISSN: 1662-9752, Vol. 968, pp 342-347. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.342
 5. Pashynskyi, V., Pashynskyi, M., Pushkar, N., Skrynnik, I.: Method of administrative-territorial zoning of the design parameters of air temperature, Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek-e-GFOS, 2019, 19, pp. 50-57, DOI: https://doi.org/10.13167/2019.19.5

 6. Настоящий Владислав Анатолійович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06. – гірничі машини з 1986 року, доцент, професор КНТУ з 2009 року, Академік Академії будівництва України з 2012 року. Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти України. Завідувач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва з 2002 року.

  Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз

  1. D. Artemenko, V. Nastoyaschiy, V. Darienko. Design Validation of the Working Surface of a Sheep’s Foot Roller for Compaction of Freshly Prepared Soil/ Mechanics, Materials Science & Engineering Journal Vol. 14 2018 – Austria, Sankt Lorenzen, 2018. (Scopus видання)

   Наукові публікацій у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Настоящий В.А., Яцун В.В.,Джирма С.О. О выборе критерия для прогнозирования износостойкости эластомерных покрытий транспортирующих и перегрузочных сооружений предприятий горно-металургического комплекса// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №49, частина 2, Одеса, ОДАБА 2013 - С.257-260.

  2. Вибіркове зношування робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин як відображення стохастичної природи їх взаємодії з частинками ґрунту/ Аулін В.В., Тихий А.А., Настоящий В.А. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 148. – Харків– 2014–с. 25-33.

  3. Обоснование использования самофутеровки рабочих поверхностей для повышения показателей барабанных мельниц /Настоящий В.А., Чижик Е.Ф., Тихий А.А. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту.. – Вип. 148. – Харків– 2014– с. 54-58. Включений до міжнародних наукометричних баз даних: GoogleScholar, IndexCopernicus

  4. Настоящий В.А.,Чижик Е.Ф.Яцун В.В. Анализ причин образования начальних усталостных повреждений резиновых покрытий поверхностей оборудования предприятий строительной индустрии//Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №61 Одеса, ОДАБА 2016 – с. 285-290.

  5. Поліщук С.Ю., Настоящий В.А., Пашинський В.А., Яцун В.В. Практичний досвід використання сучасних технологій ремонту дорожнього покриття службою автомобільних доріг в Кіровоградській області/ Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №50, Одеса, 2015—с. 306-310

  6. Настоящий В.А.,Чижик Е.Ф.,Яцун В.В. Анализ причин образования начальних усталостных повреждений резиновых покрытий поверхностей оборудования предприятий строительной индустрии//Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №61 Одеса, ОДАБА 2016 – с. 285-290

  7. Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А. Обгрунтування робочої поверхні конусного прикочуючого котка просапної сівалки. Науковий журнал «Science Rice» IndexCopernicus №5/2 (34) 2017. –с. 17-22.

  8. Настоящий В.А., Яцун В.В. Сравнительная оценка износостойкости стальных и резиновых покрытий поверхностей конструкций предприятий горно-металлургического комплекса при ударніх загрузках / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2017. – Вип. № 67, -- С. 43- 47.

  9. Об использовании принципов биомеханики при конструировании эластомерных футеровок и покрытий поверхностей технологических, транспортирующих агрегатов и сооружений предприятий горно-металлургического комплекса / Настоящий В.А., Яцун В.В. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2018 – Вип. №71– с. 49-54.

  Підручники, навчальні посібник або монографії:

  1. Барабанні млини: основи конструювання, розрахунків та експлуатації / Настоящий В.А., Франчук В.П., Солових Є.К., Анциферов О.В., Катеринич С.Є. / Навчальний посібник Затверджено МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації (лист № 1.4 / 18-Г-1938 від 21 липня 2008 року) – Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2008 – 178 с.

  Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

  1. Джирма С.О. – к.т.н. за спеціальністю 05.05.02 – "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій".

   Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту):

  1. Відповідальний виконавець госпрозрозрахункової теми № 32.115 «Розроблення рекомендацій з удосконалення фасадного утеплення житлових будинків, що перебувають в експлуатації» (2015р.)

  Організаційна робота у закладах освіти

  1. Завідувач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Авторські свідоцтва та/або патенти:

  1. Гумова футерівка барабанного млина/Настоящий В.А.. Джириа С.О.. Сідей В.М.// Пат.62792А Україна, МПК 7В02С17/22. №2003054976; Заявл. 30.05.2003; Опубл. 15.12.2003. Бюл. №12.

  2. Футерівка робочих поверхонь подрібнювального устаткування/ Настоящий В.А. Джирма С.О.// Пат. 65103 А Україна, МПК 7В02С17/22. №2003054971; Заявл. 30.05.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. №3

  3. Ущильнюючий коток / Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А.Антонюк О.М.// № 108147 патент Україна,Опубл. 11.07 2016 Бюл. № 134. Патент України № 116937 МПК Е01С19/23 (2006.01). Ущільнюючий коток. Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А., Ярощук І.К.. № u201613136/UA; Заявл. 22.12.2016; Опубл. 12.06.2017; Бюл. № 11

  4. Патент України № 118817 МПК А01С 7/20 (2006.01). Прикочуючий коток сівалки. Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А., Оковитий А.Ю. № u201702655/UA; Заявл. 21.03.2017; Опубл. 28.08.2017; Бюл. № 16

  5. Патент України № 106457 МПК МПК: A01C 7/20 (2006.01). Ущільнюючий коток. Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А., Чічірко А.І. Заявл. 05.11.2015; Опубл. 25.04.2016; Бюл. № 8.

  6. Патент України № 106458МПК: A01C 7/20 (2006.01). Прикочуючий коток сівалки. Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А., Горбівненко І.В. Заявл. 05.11.2015; Опубл. 25.04.2016; Бюл. №

   Виданні методичні посібники, вказівки:

  1. Робоча програма та методичні вказівки до проведення наукової практики для магістрантів напряму підготовки напряму підготовки 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно - транспортні, будівельні,  дорожні, меліоративні  машини та обладнання»/ Укл.: В.А. Настоящий – Кропивницький: ЦНТУ 2017 –12 с.

  2. Робоча програма та методичні вказівки до проведення дослідницької практики для магістрантів напряму підготовки напряму підготовки 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» / Укл.: В.А. Настоящий – Кропивницький: ЦНТУ 2017 –11 с.

  3. Кваліфікаційна магістерська робота. Методичні вказівки для студентів, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. – Кіровоград: КНТУ, 2016. - 35 с./ Укл.:проф.Пашинський В.А., проф. Настоящий В.А.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Вплив збільшення розмірів млинів для подрібнення мінеральної сировини на інтенсивність зношування  їх робочих поверхонь/ Настоящий В.А., Хачатурян С.Л. // Сучасні наукові дослідження / Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 листопада 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т. 1 – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014—с. 17-18.

  2. Василенко А.В., Настоящий В.А. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КУЛАЧКОВОГО  УЩІЛЬНЮЮЧОГО КОТКА/ Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016 с.—35-38.

  4. Настоящий В.А., Яцун В.В. Сравнительная оценка износостойкости стальных и резиновых покрытий поверхностей конструкций предприятий горно-металлургического комплекса/ Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». 16-19 травня 2017 р.  М. Одеса–с.107-109

  5. Настоящий В.А., Яцун В.В. Об использовании принципов биомеханики при конструировании эластомерных футеровок и покрытий поверхностей технологических, транспортирующих агрегатов и сооружений предприятий горно-металлургического комплекса / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». 22-25 травня 2018 р.м. Одеса – с. 170-171.

  Участь у професійних обєднаннях:

  1. Академік академії будівництва України (диплом № 24270).

  Пашинський Віктор Антонович

  Професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди, професор. Академік Академії будівництва України.

  Область наукових інтересів:

  Дослідження й нормування навантажень і впливів на будівельні конструкції; дослідження надійності несучих будівельних конструкцій і теплової надійності огороджувальних конструкцій; удосконалення методів розрахунку, оцінювання технічного стану та підсилення металевих конструкцій; участь в розробленні нормативних документів у галузі будівництва.

  Монографії та навчальні посібники:

  1. Пашинський В.А., Пушкар Н.В., Карюк А.М. Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель. – Одеса : ОДАБА, 2012. – 180 с.

  2. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / А.В. Перельмутер, В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лащенко, А.В.Махинько, В.А. Пашинский, С.Ф. Пичугин / Под общей ред. А.В. Перельмутера. – 4-е изд., перераб. – М.: Издательство СКАД СОФТ, издательство АСВ, издательство ДЩМК Пресс, 2014. - 596 с.

  3. Пашинський В.А. Основи теорії надійності будівель і споруд. Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей усіх форм навчання. – Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – 155 с.

  4. Pashynskyi V.A., Tykhyi A.A. Methodology of forecasting temperature conditions for using road surface / V.A. Pashynskyi, A.A. Tykhyi // Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millenium: Collective monograph. Volume 1. Stalowa Wola, Poland, 2018. 460 p.

  5. Пічугін С.Ф., Пашинський В.А., Зима О.Є., Винников П.Ю., Біла Ж.Ю. Надійність лінійних частин магістральних трубопроводів. Монографія. – Полтава : ПП "АСТРАЯ", 2018. – 439 с.

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Пічугін С.Ф. Про надійність металевих лінійних частин магістральних трубопроводів / С.Ф. Пічугін, В.А.Пашинський, Ж.Ю. Бескровна // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.– Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012 – Випуск № 47, частина 1. – С. 275-279.

  2. Пашинський В.А. Експериментально-статистичні дослідження характеристик морозостійкості керамічної цегли / Пашинський В.А., Сідей В.М. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.– Одеса: ОДАБА, 2013 – Випуск № 49, частина 2. – С. 198-204.

  3. Пашинский В.А., Бескровна Ж.Ю. Імовірнісна модель розподілу максимальних значень для опису глибини корозійних пошкоджень сталевих труб магістральних нафтопроводів // Сучасне промислове та цивільне будівництво.– 2013 – том 9, номер 2.– с. 71-78.

  4. Пашинський В.А. Експериментальні дослідження теплового режиму стін житлових будинків / Пашинський В.А., Плотніков О.А. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Збірник наукових праць.– Рівне, 2013. – Випуск 27. – С. 360-366.

  5. Пашинський В.А. Довговічність цегляних стін в кліматичних умовах України / Пашинський В.А., Сідей В.М. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Збірник наукових праць. Випуск 29. – Рівне, 2014. – С. 468-474.

  6. Методика статистичного аналізу точності та ефективності розрахунків шпонкових з'єднань./ Пашинський  В.А., Довженко О.О., Рудченко В.І. – Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Збірник наукових праць.– Рівне, Випуск 30, 2015—с. 210-217

  7. Пашинський В.А. Методика адміністративно-територіального районування кліматичних навантажень на будівельні конструкції // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Збірник наукових праць.– Рівне, 2016. – Випуск 32. – С. 387-393.

  8. Пашинський В.А. Простої монтажних кранів унаслідок дії сильних вітрів на території України // Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки). – Київ: ДП НДІБВ, 2016. – № 61/1. – С. 89 – 93.

  9. Пашинский В.А., Плотников О.А. Вероятностная методика анализа тепловой надежности узлов ограждающих конструкций // Вестник Белорусско-российского университета, 2017. – № 3 (56). – С. 129–135.

  10. Пашинський В. А. Інженерна методика оцінювання показників надійності стержнів металевих кроквяних ферм / В. А. Пашинський // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2017. – Вип. № 66. – с. 48 – 53.

  11. Пашинський В.А., Карпушин С.О. Оптимальні марки ніздрюватого бетону для стін цивільних будівель / В.А. Пашинський, С.О. Карпушин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2017. – Вип. № 68. – С. 91-95.

  12. Пашинський В.А. Можливості короткострокового прогнозування снігового навантаження / В.А. Пашинський, О.І. Юрченко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2017. – Вип. № 68. – С. 45-50.

  13. Пашинський В.А., Настоящий В.А., Джирма С.О., Плотніков О.А., Остапчук А.С. Вплив положення віконних блоків по товщині стіни на теплотехнічні характеристики вузла їх примикання // Sciences of Europe. –2017. – No 21, Vol 3 – С. 8-13.

  14. Пашинский В.А. Упрощенная методика нормирования температурного воздействия на несущие строительные конструкции для территории Украины / В.А. Пашинский, Н.В.Пушкарь, В.В.Пашинский // Проблемы современного бетона и железобетона: Сборник научных трудов. Выпуск 9. – Минск: БелНИИС, 2017. – с. 377- 392.

  15. Пашинський В.А, Філімоніхін Г.Б., Пашинський М.В. Районування характеристичних значень кліматичних навантажень на території України. Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського / Під загальною редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАН України, д.т.н., професора О. В. Шимановського. – К. : Вид-во «Сталь», 2018. – Вип. 19 – С. 88-100.

  16. Kariuk, A., Koshlatyi, O., Lvovska, Т., & Pashynskyi, V. (2019). Ways of Buildings Energy Efficiency Increase in EU Countries and Ukraine. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), 332-338.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Пашинський В.А. Методологія та результати дослідження й нормування кліматичних навантажень і впливів на будівельні конструкції // Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник тез і статей міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 року.– Кіровоград, 2013. – С. 340-344.

  2. Пашинский В.А., Плотников О.А. Методика оценивания температурного режима стен при случайных воздействиях температуры воздуха // Ресурсо- и энергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции.– Саратов: 2014. – С. 251–255.

  3. Пашинский В. А., Сидей В.Н. Методика оценивания долговечности строительной керамики по критерию морозостойкости // Новые идеи нового века – 2013. Материалы Пятнадцатой Международной научной конференции. В трех томах. - Том 3. - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2015. - С. 273 - 279.

  4. Пашинський В.А., Карпушин С.О. Вибір марки ніздрюватого бетону для стін // Актуальні проблеми інженерної механіки: Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції 16–19 травня 2017 року, м. Одеса. – Одеса: Екологія, 2017. – С. 111–113.

  5. Пашинський В.А., Василенко А.В., Ярощук І.К. Межі раціонального використання прокатних профілів у центрально стиснутих колонах // Будівельні конструкції, будівлі та споруди третього тисячоліття: Збірник матеріалів Науково-практичної інтернет-конференції. – Херсон: ДВНЗ ХДАУ, 2017. – С. 15–18.

  6. Карюк А.М. Шляхи підвищення енергоефективності будівель в країнах ЄС та в Україні / А.М. Карюк, О.Б. Кошлатий, Т.В. Львовська, В.А. Пашинський // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції «TECHNOLOGY, ENGINEERING АND SCIENCE – 2018», 24-25 жовтня 2018 року – Лондон: ПолтНТУ, 2018. – С. 19-21.

  7. S.F. Pichugin, V.A. Pashynskyi, A.M. Kariuk. The dataware of building structures reliability calculations under temperature effects // 8th International Conference on environmental effects on buildings and people: Actions, Influences, Interactions, Discomfort. October 3-5, 2018, Cracow, Poland: Book of Keynote Lectures and Abstracts. – Polish Association for Wind Engineering. – Cracow-Lublin 2018. – s. 106-107.

  ПАТЕНТИ

  1. Неруйнівний спосіб контролю міцності ніздрюватих бетонів шляхом пластичного деформування поверхні. Патент України на корисну модель №58424. Заявка № u 201011688, заявлено 01.10.2010, зареєстровано 11.04.2011. Опубліковано 11.04.2011, бюлетень. № 7 / Пашинський В.А., Шульгін В.В.

  2. Спосіб контролю міцності поясних швів зварних профілів. Патент України на корисну модель № 55201. Заявка № u 201011686, заявлено 01.10.2010, зареєстровано 10.05.2011. Опубліковано 10.05.2011, бюлетень. № 9 / Пашинський В.А., Шульгін В.В.

  НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (участь в розробленні)

  1. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. / Пашинський В.А. і ін.- К.: Мінбуд України, 2007.- 60 с.

  2. ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. / - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 131 с.

  3. ДБНВ.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. / Пашинський В.А. і ін.- К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 199 с.

  4. ДБН В.1.2-14-2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. / Пашинський В.А. і ін.- К.: Мінрегіонбуд України, 2018.- 30 с.

  Робота у складі експертних рад  з питань проведення експертизи дисертацій:

  1. Член науково-методичної підкомісії спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (наказ МОН України від 06 квітня 2015 р. № 375).

  Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту):

  1. Науковий керівник госпрозрозрахункової теми № 32.113 «Нормування температури атмосферного повітря для теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій будівель у Кіровоградській області»

  2. Науковий керівник госпрозрозрахункової теми № 32.115 «Розроблення рекомендацій з удосконалення фасадного утеплення житлових будинків, що перебувають в експлуатації».

  Виданні методичні посібники, вказівки:

  1. Металевіконструкції. Методичні вказівки та інформаційні матеріали для курсового та дипломного проектування за напрямом підготовки "Будівництво", спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво"./ Пашинський В.А. – Кіровоград: КНТУ, 2012. - 39 с.

  2. Метали і зварювання в будівництві. Методичні вказівки та довідкові дані для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво" / Розроб. В.А. Пашинський, А.А. Тихий. Під загальною редакцією проф. Пашинського В.А. – Кіровоград: КНТУ, 2014. - 48 с.

  3. Металеві конструкції. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. / Розроб. В.А. Пашинський., В.М. Сідей – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 39 с.

  4. Інженерний аналіз експериментальних даних. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальностей: 192 – Будівництво та цивільна інженерія; 133 – Галузеве машинобудування. / Розроб. В.А. Пашинський. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 82 с.

  5. Методологія наукових досліджень. Основи теорії надійності будівель і споруд : Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / уклад. В. А. Пашинський. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 50 с.

  6. Основи теорії надійності будівель і споруд : метод. вказ. до самост. роб. студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / уклад. В. А. Пашинський. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 50 с.

  7. Металеві конструкції. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Проектування сталевого каркасу одноповерхової будівлі" для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 62 с.

  8. Магістерська робота. Методичні вказівки для студентів спеціальностей: 192 – Будівництво та цивільна інженерія; 133 – Галузеве машинобудування. / В.А. Пашинський, В.А. Настоящий. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 33 с.

  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

  Академік Академії будівництва України

  Семко Володимир Олександрович

  Доктор технічних наук, професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. Доктор технічних наук за спеціальністю – 05.23.01 будівельні конструкції, будівлі та споруди. Старший науковий співробітник з 2010 року, (атестат АС № 007689) за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

  Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus

  1. Semko V.A., Semko P.O., Skliarenko S.O. Concrete filled tubular elements joints investigation. International Journal of Engineering & Technology. - 2018. - Vol. 7, № 3.2. - P. 494–500.

  2. Semko V.A., Leshсhenko M.V.Cherednikova O.V. Standardization of required level probability of no-failure operation of the building envelopes by the criterion of total thermal resistance. International Journal of Engineering & Technology. - 2018. - Vol. 7, № 3.2 . - P. 382-387.

  Наукові публікаціі у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Семко В.О., Прохоренко Д.А. До розрахунку згинаних холодноформованих сталевих елементів. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне : Видавництво Національ­ного університету водного господарства та природокористування, 2014. – Вип. 29. – С. 341-348.

  2. Семко В.О., Лещенко М.В. Криворотько І.С.  Дослідження теплових показників огороджувальних конструкцій зі сталевих тонкостін­них профілів багатоповерхових цивільних будівель. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне : Видавництво Національ­ного університету водного господарства та природокористування, 2014. – Вип. 29. – С. 491-498.

  3. Семко В.О., Прохоренко Д.А. Експериментальні дослідження міцності та деформативності хвилястих сталевих профільованих настилів. Зб. наук. пр. (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – Вип. 3(42). – С. 161–16.

  4. Семко В.О., Авраменко Ю. О., Лещенко М. В. Метод підвищення енергоефективності стінових огороджу­вальних конструк­цій із ЛСТК та полістирол бетону. Строительство, материало­ведение, машиностроение. Сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2015. – Вып. 82. – С. 205–211.

  5. Semko V.A., Leshсhenko M.V. Rud A.G.  Experimental study of variability of thermal conductivity of insulation materials. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобу­дування, будівництво. − ПолтНТУ, 2016. − Вип. 1 (46). − С. 60–67.

  6. Пічугін С.Ф., Семко В.О. Імовірність теплової відмови огороджу­вальних конструк­цій із сталевих холодноформованих елементів за критерієм зниження локальних значень температур. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 160. – С. 25-34.

  7. Семко В.О. Методика визна­чення ймовірності теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодно­формованих елеме­нтів за теплотехніч­ними показниками. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов. – Днепр: ПГАСА, 2016. – Вып. 91. – С. 140–147.

  8. Pichugin S.F. Semko V.A., Leshсhenko M.V. Probabilistic analyses of thermal performance of the wall from light-gauge thin-walled steel structures. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 144-155.

   Підручники, навчальні посібники або монографії:

  1. Семко В.О. Сталеві холодно­формовані тонко­стінні конструкції. Монографія. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2017.—325 с.

  Авторські свідоцтва та/або патенти:

  1. Семко В.О., Семко О.В. Скиба О.В. Пат. 81271 Україна, МПК  Е 04 С 3/00 (2013.01). Легка сталева тонкостінна балка, заповнена легким бетоном та підсилена армуванням. Опубл. 25.06.2013, Бюл. №12.

  2. Семко. В.О., Лещенко М. В. Пат. 102289 Україна, МПК (2015.01) Е04B1/76. Енергоефективна стінова огороджувальна конструкція із сталевих холодноформованих елементів. Опубл. 26.10.15, Бюл. № 20/2

  Яцун Володимир Васильович

  Декан факультету будівництва та транспорту, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06. – гірничі машини з 1990 року. Доцент, член-кореспондент Академії будівництва України з 2007 року. Нагороджений знаком" Кращий молодий винахідник України". Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. Відміник світи України.

  Наукові статті у фахових виданнях:

  1. Настоящий В.А., Яцун В.В.,Джирма С.О. О выборе критерия для прогнозирования износостойкости эластомерных покрытий транспортирующих и перегрузочных сооружений предприятий горно-металургического комплекса// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №49, частина 2,  Одеса, ОДАБА 2013 - С.257-260

  2. Поліщук С.Ю., Настоящий В.А., Пашинський В.А., Яцун В.В. Практичний досвід використання сучасних технологій ремонту дорожнього покриття службою автомобільних доріг в Кіровоградській області/ Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №50,  Одеса, 2015—с. 306-310.

  3. Настоящий В.А.,Чижик Е.Ф.Яцун В.В. Анализ причин образования начальних усталостных повреждений резиновых покрытий поверхностей оборудования предприятий строительной индустрии//Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №61 Одеса, ОДАБА 2016 – с. 285-290.

  4. Настоящий В.А., Яцун В.В.Сравнительная оценка износостойкости стальных и резиновых покрытий поверхностей конструкций предприятий горно-металлургического комплекса при ударніх загрузках / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2017. – Вип. № 67, -- С. 43- 47.

  5.Настоящий В.А., Яцун В.В.Об использовании принципов биомеханики при конструировании эластомерных футеровок и покрытий поверхностей технологических, транспортирующих агрегатов и сооружений предприятий горно-металлургического комплекса// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2018 – Вип. №717– с. 49-54.

  Підручники та навчальні посібники:

  1. Практикум з експлуатації легкових автомобілів. Навчальний посібник. Затверджено Мінестерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник (лист № 1 / 11-8123 від 29 травня 2012 року) Упор. Чабанний В.Я., Магопець С.О., Солових Є.К., Мажейка О.Й., Осипов І.М., Аулін В.В., Яцун В.В., Амосов В.В., Хачатурян С.Л. та інші – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013 – 622 стр.

  Організаційна робота у закладах освіти

  1. Декан факультету проектування та експлуатації машин.

  Участь у професійних обєднаннях:

  1. Член-кореспондент академії будівництва України.

  Хачатурян Сергій Леонідович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.04 –дорожные, путевые и строительные машины. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. Нагороджений знаком "Кращий молодий винахідник України".

  Наукові статті у фахових виданнях:

  1. Хачатурян С.Л., Руднєв В.К., Ефективність використання газового змащення при проколюванні ґрунту / Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал. №2 (108), февраль 2013. – с.2-6.

  2. Хачатурян С.Л., Фізичне моделювання та багатофакторний експеримент для визначення зусилля проколювання робочим органом активної дії. / Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – Вип. 1(36). – Полтава: Полт. НТУ, 2013. Фахове видання –с. 238-243.

  3. Хачатурян С.Л. Експериментальне дослідження металоконструкцій, заповнених бетоном / Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Сборник научных трудов. Выпуск 65-66. Харьков, 2014. (Наукове фахове видання) – с. 113-116.

  4. Супонев В.Н., Олексин В.И., Хачатурян С.Л.Исследование процесса изменения состояния грунта вокруг горизонтальной скважины при её разработке методом статического прокола./ Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – Выпуск 43 Харьков 2016-- с.202- 206.

  Підручники та навчальні посібники:

  1. Практикум з експлуатації легкових автомобілів. Навчальний посібник. Затверджено Мінестерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник (лист № 1 / 11-8123 від 29 травня 2012 року) Упор. Чабанний В.Я., Магопець С.О., Солових Є.К., Мажейка О.Й., Осипов І.М., Аулін В.В., Яцун В.В., Амосов В.В., Хачатурян С.Л. та інші – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013 – 622 стр.

   Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади:

  1. Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки ”Транспорт” по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт».

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Моделювання напружено-деформованого стану ґрунту  при дії на нього робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин/ Хачатурян С.Л., Тихий А.А.  // Досягнення науки та практики. Матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 24-25 січня 2015 р. - Т. 1. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015 – с.14-16.

  2. Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток / Хачатурян С.Л., Передерей В.К. // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці,  30-31  травня  2015  р.  -  Т.1.  - Київ:  Науково-видавничий  центр «Лабораторія думки», 2015. С.13-15.

  3. Вплив форми та розмірів ріжучих профілів робочих органів і параметрів стружки, що зрізується, на зусилля та питоме зусилля різання / С.Л. Хачатурян // Наука – виробництву, 2015. Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2015": Кіровоград 2015 – с. 38-42

   4. Область раціонального використання та напрямки підвищення продуктивності екскаваторів/Ратушний О.В., Хачатурян С.Л. // Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016 с. - 130/136.

  5. Удосконалення робочого процесу автогрейдерів / М. О. Приходько, С. Л. Хачатурян // Наука–виробництву,2016.Збірник тез доповідей l наукової конференції студентів і магістрантів, 14 квітня 2016 року. – Кіровоград: КНТУ, 2016-с. 441-443.

  Участь у професійних обєднаннях:

  1. Академік підйомно-транспортної академії наук України.

  Карпушин Сергій Олександрович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних та дорожніх робiт. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Наукові статті у фахових виданнях:

  1. Пашинський В. А., Карпушин С. О. Методика вибору оптимальної марки ніздрюватого бетону для стін. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2017. – Вип. №66.—С. 93-98.

  2. Шатов С.В., Савицкий М.В., Карпушин С.О.Узагальнення інноваційних технологій 3D-друку будівельних об’єктів для розробки стартапів. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: збірник наукових праць. Вип. 99 / ДВНЗ «Придніпровська держ. академія будівництва і архітектури»; – Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку. – Дніпро. 2017 – С. 194-201.

  3. Пашинський В.А., Карпушин С.О. Оптимальні марки ніздрюватого бетону для стін цивільних будівель.  Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2017. –Вип. № 68.—с. 91-95.

  4. Пашинський В. А., Карпушин С. О., Пашинський М.В. Методика визначення кліматичних навантажень в заданній географічній точці // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2018 – Вип. №71– с.68-73.

  5. Аулін В. В. Закономірності контактної взаємодії частинок середовища ґрунту з РОГЗМ, зміцненими композиційними матеріалами та покриттями / В. В. Аулін, А. А. Тихий, С. О. Карпушин // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. - 2014. - Вип. 44. - С. 176-185.

  Підручники та навчальні посібники:

  1. Дорожні машини. Частина ІІ. Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг: (Друк.навчальний посібник з грифом МОН) // Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, В.Д. Мусійко, М.П. Кузьмінець, С.О. Карпушин, В.І. Пантелеєнко.-- Київ. Д.: НТУ, 2013. - 400с.

  Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника:

  1. 2001-2014 рр. – заступник декана факультету проектування та експлуатації машин.

  Наявність патентів

  1. Патент на корисну модель № 74655 ( Україна) Установка для визначення напружено-деформованного стану грунтового середовища Автори Аулін В.В., Тихий А.А., Бобрицький В.М., Карпушин С.О. Опубліковано 12.11.2012 бюл. № 21/2012

  2. Патент на корисну модель № 76579 ( Україна) Рабочий орган землерійної машини для добування корисних копалин . Автори Карпушин С.О., Тихий А.А., Опубліковано 10.01 2013 Бюл. №1/2013

  3. Патент на корисну модель № 90787 ( Україна) Бордюр дорожній Автори Карпушин С.О., Коломієць В.В., Холодний Я.В. Опубліковано 10.06 2014 бюл. № 11/2014

  4. Патент на корисну модель №94325 ( Україна) Штукатурний маяк Автори Дарієнко В.В.,Тихий А.А., Карпушин С.О. Опубл. 10.11.2014, бюл. № 21/2014р.

  5. Патент на корисну модель №119861 ( Україна)    СПОСІБ ОТРИМАННЯ РОЗШИТОЇ ПОВЕРХНІ. Автори: Карпушин Сергій Олександрович ; Скриннік Іван Олександрович ; Тихий Андрій Анатолійович. Патент опубліковано 10.10.2017, бюл. № 19/2017.

  6. Патент на корисну модель № 121404  ( Україна)    .СУШАРКА ДЛЯ ПОСУДУ. Автори: Карпушин С.О., Бойко Т.С. Патент опубліковано 11.12.2017, бюл. № 23/2017.

  7. Патент на корисну модель №124712 ( Україна)    АНАЕРОБНИЙ БІОРЕАКТОР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ТА ОРГАНІЧНОГО СУБСТРАТУ. Автори: Карпушин С.О. Клименко В.В.,  Шиндер А.В. (студент). Патент опубліковано 25.04.2018р. Бюл. № 8.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Особливості проектування та розрахунку гальмівних кранових механізмів / Пантилієнко В.І., Карпушин С.О. // Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник тез і статей міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 року.– Кіровоград, 2013. – с. 93-97.

  2. До питання проектування рейкових кранових механізмів для умов перехідних процесів. Особливості проектування та розрахунку гальмівних кранових механізмів / Пантилієнко В.І., Карпушин С.О., Скриннік І.О. // Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник тез і статей міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 року.– Кіровоград, 2013. – с. 97-100.

  3. Специализированное оборудование для погружения свай и фундаментов-оболочек / Пантелеенко В.И., Карпушин С.А. // Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник тез і статей міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 року.– Кіровоград, 2013. – с. 337-341

  4. Influence of technological features of complation of seams between the bricks on strength, length, deformity, aesthetic extraction and the value of the stone masonry of fencing structures / Karpushyn S.O., Skrynnyk I.O. //  International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences. December 27-28, 2017.  Radom, Republic of  Poland – с. 122-125.

  5. Методика визначення кліматичних навантажень в заданій географічній точці / Пашинський В.А., Карпушин С.О., Пашинський М.В. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». 22-25 травня 2018 р. м. Одеса. 2018—с. 175-177.

  Лізунков Олександр Вікторович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних та дорожніх робiт. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. Керівник Центру заочної та дистанційної освіти. Відмінник oсвіти України.

  Наукові статті, що входять до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus:

  1. Complex approaches to managing cluster mesosystems in the national economy / MalakcoskyiYu. V., LizunkovO.V., SavitskaI.M.//Aleksandtas Stulginskis Univesity Collective Monograph Managementofmodernsocio-ekonomicsystems. Kaunas, Lithuania, 2017— С. 19-35.

  Підручники та навчальні посібники:

  1. Навчальний посібник «Організаця будівництва» для підготовки бакалаврів напряму 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання укл. О.В. Лізунков, В.В. Дарієнко, І.О. Скриннік. – Кіровоград. КНТУ, 2015 – 144 с.

   Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту):

  1. Науковий керівник держбюджетної теми № 0117 U 001000 ”Дослідження надійності фронтальних навантужувачів ”. Термін виконання: 01.2014р. 01.14 -12 2022 р.

  Організаційна робота у закладах освіти

  1. Керівник центр заочної та дистанційної освіти.

  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

  Член-кореспондент Академії будівництва України

  Джирма Станіслав Олександрович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. Заступник керівника Центру заочної та дистанційної освіти.

  Наукові статті у фахових виданнях:

  1.Настоящий В.А., Яцун В.В.,Джирма С.О. О выборе критерия для прогнозирования износостойкости эластомерных покрытий транспортирующих и перегрузочных сооружений предприятий горно-металургического комплекса// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №49, частина 2,  Одеса, ОДАБА 2013 - С.257-260.

  2. Пашинський В. А., Настоящий В.А., Джирма С.О., Плотніков О.А., Остапчук А.С. Вплив положення віконних блоків по товщині стіни на теплотехнічні характеристики вузла їх примикання. Science of Europe No 21(21) vol. 3, Praha, Czech Republic 2017- с. 8-13.

   Організаційна робота у закладах освіти

  1. Заступник керівника центра заочної та дистанційної освіти.

  Видані методичні посібники, вказівки:

  1. Залізобетонні та кам'яні конструкції: метод. вказ. до виконання курс. роботи (ребриста плита перекриття) для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання / уклад. С.О. Джирма. - Кропивницький: ЦНТУ, 2017. - 41 с.

  2. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд: метод. вказ. до виконання практ. робіт для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання / уклад. С.О. Джирма. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 72 с.

  3. Залізобетонні та кам'яні конструкції: метод. вказ. до виконання курс. роботи (багатопустотна плита перекриття) для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання / уклад. С.О. Джирма. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 42 с.

  4. Инженерная геология: метод. вказ. до самостійної роб. студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / уклад. О.А. Плотніков, С.О. Джирма. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 81 с.

  5. Джирма, С.О. Конспект лекцій з дисципліни "Технологія зведення спеціальних будівель і споруд": для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм. навч. / С.О. Джирма. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 79 с.

   Матеріали та тези конференцій:

  1. Джирма С.А. Повреждения бетонных и железобетонных конструкций и их причины. Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник тез і статей міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 року.– Кіровоград, 2013.—с. 287-291.

  2. О.А. Плотніков, С.О. Джирма. КАРКАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ. НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2015 Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2015": Кіровоград 2015 -С.87-89.

  3. Чічірко А.І., Джирма С.О. Дослідження впливу щільності бетону на енергоефективнісь зовнішніх стін сучасних каркасно-монолітних залізобетонних житлових будівель. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 67/74.

  4. Горбань І.В., Омелянчук І.М., Джирма С.О. ПРОЗОРИЙ БЕТОН ЯК НОВІТНІЙ МАТЕРІАЛ З ШИРОКОЮ СФЕРОЮ ЗАСТОСУВАННЯ. Збірник матеріалів V Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018- с. 9-44.

  5. Кирилюк І.М., Джирма С.О., Плотніков О.А. ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ ВІД СТАЛЬНИХ АРМАТУРНИХ ВИРОБІВ ДО ПЛАСТИКОВИХ. Збірник матеріалів V Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – с.76-82

  6. Соколов О.М., Джирма С.О. КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ МАЛОПОВЕРХОВИХ  БУДИНКІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЛСТК). Збірник матеріалів V Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018.—с. 406-414.

  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

  Член-кореспондент Академії будівництва України.

  Дарієнко Віктор Вікторович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Наукові статті, що входять до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus:

  1. Semko O. Deformability of Short Steel Reinforced Concrete Structures on Light Concrete / O. Semko, V. Dariienko, V. Sirobaba // International Journal of Engineering & Technology: Publisher of International Academic Journals. – Vol 7, No 3.2 (2018). – Science Publishing Corporation, RAK Free Trade Zone, 2018. – Pages: 370-375. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14555

  Наукові публікації у наукових виданнях:

  1. Дарієнко В.В., Скриннік І.О., Яцун В.В., Лізунков О.В. Використання кінематичного методу граничної рівноваги для розрахунку внутрішніх зусиль в нерозрізних сталезалізобетонних балках // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №47, част. 2,  Одеса, 2012 –с. 68–74.

  2. Дарієнко В.В., Гудзь С.А.  Особливості розрахунку болтових анкерів у нерозрізних сталезалізобетонних балках// Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машино-будування, будівництво. Випуск №3(33). Полтава : ПолтНТУ, 2012. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машино-будування, будівництво. Випуск №3(33). Полтава : ПолтНТУ, 2012. – с. 61–65.

  3. Оптимізація розмірів сталезалізобетонних балок при їх розрахунку згідно з вимогами ДСТУ Б EN 1994-1-1:2010 /А.В. Гасенко, С.А. Гудзь, В.В. Дарієнко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту .– Вип. 148. ч. 2. – Харків– 2014. — с. 123 -129.

  4. Про можливість зменшення перерізу сталевих балок перекриття шляхом урахування сумісної роботи з монолітною залізобетонною плитою // О.В. Семко, А.В. Гасенко, В.В. Дарієнко // Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація : Збірник наукових статей – Вип 11– Полтава : ПолтНТУ, 2014. – с. 231-235.

  5. The problem of damage to grain crops and on measures to prevent his injury / I. Skrynnik, V. Darienko // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scentific and practical conference. Bratislava. -K. LLC ”NVP” Interservice “. 2016. -158p.

  6. Практичний досвід використання збірного і монолітного неавтоклавного пінобетону при зведенні енергоефективних будівель ТОВ "Будспектр" / В.А.Пашинський, В.А.Настоящий, В.В.Дарієнко, Є.О.Томаченко.- Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: Атлант, 2016. –Випуск № 65. —с.132-136.

  7. D. Artemenko, V. Nastoyaschiy, V. Darienko. Design Validation of the Working Surface of a Sheep’s Foot Roller for Compaction of Freshly Prepared Soil/ Mechanics, Materials Science & Engineering Journal Vol. 14 2018 – Austria, Sankt Lorenzen, 2018. 

  Підручники, навчальні посібник або монографії

  1. Навчальний посібник «Організаця будівництва» для підготовки бакалаврів напряму 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання укл. О.В. Лізунков, В.В. Дарієнко, І.О. Скриннік. – Кіровоград. КНТУ, 2015 – 144 с.

  Авторські свідоцтва та/або патенти:

  1. Штукатурний маяк пат. 94325 україна, мпк (2014.01) e04f 21/02 № u201405527; заявл. 23.05.2014; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21/2014р.

  2. Скріпка канцелярська № 116151 патент україна опубл. 10.05.2017р. бюл. №9.

   Видані методичні посібники, вказівки:

  1. Реконструкція будівель і споруд. Методичні вказівки до практичних занять з елементами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (для підготовки магістрів спеціальності 8.092101 «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання) / Укл.: Лізунков О.В., Дарієнко В.В., Портнов Г.Д., Карпушин С.А., Сідей В.М. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 44с.

  2. Інженерні вишукування. Методичні вказівки до практикуму та виконання самостійної роботи студентів з елементами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (для підготовки бакалаврів напрямку 6.060101 «Будівництво» денної і заочної форм навчання)/ Укл.: А.А. Тихий, В.В. Дарієнко. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 23с.

  3. Будівельне матеріалознавство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Фізико-механічні властивості природних будівельних матеріалів і цегли» з елементами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (для підготовки спеціалістів спеціальності 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форм навчання) / Укл.:В.А. Настоящий, В.В. Дарієнко, І.О. Скриннік – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 45с.

  4. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “ Енергозберігаючі технології в будівництві ” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія) / Укл.: В.А. Настоящий, В.В. Дарієнко. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 25с.

  5. Методичні вказівки до опрацювання змістовних модулей, самостійної та контрольної роботи і практичних занять з курсу “ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія) / Укл.: В.А. Настоящий, В.В. Дарієнко. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 61с.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Войтенко М.С., Дарієнко В.В. Аналіз можливостей програмного комплексу ANSYS для визначення резервів несучої здатності при наявності дефектів внаслідок дії пожежі. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016—с.50-53.

  2. Мельников А.В., Дарієнко В.В., Гасенко А.В. Моделювання роботи сталебетонних стійок із несиметричною схемою навантаження в програмному комплексі NASTRAN. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016- с . 109-111.

  3. Зеленський К.С., Дарієнко В.В. Основні напрямки підвищення ефективності реконструкції та капітального ремонту будівель на основі енергозбереження. Збірник матеріалів V Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018.—с. 119-121.

  4. Корміженко М.В., Дарієнко В.В. Дослідження впливу гранулометричного складу на фізико-механічні властивості лесових ґрунтів. Збірник матеріалів V Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018.—с. 121-126.

  5. Назаренко С.М., Чубінов С.В., Дарієнко В.В. Основні пошкодження і їх вплив на несучу здатність дерев'яних конструкцій. Збірник матеріалів VI Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018—с. 134-136.

  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

  Член-кореспондент Академії будівництва України.

  Портнов Геннадій Давидович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.20.00 – механізація і електрифікація сільськогосподарського виробництва. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Видані методичні посібники, вказівки:

  1. “Метод скінчених елементів і автоматизовані системи розрахунків на міцність”. Методичні вказівки до вивчення теми «Розрахунок зусиль в елементах багатошарнірної балки в ПОК  «Лира»  за вимогами кредитно-модульної системи навчання для магістрів спеціальності 8.06010101 –“Промислове і цивільне будівництво”/ Укл.: Г.Д. Портнов, А.А. Тихий – Кіровоград: КНТУ, 2014. –32  с.

  2. “Метод скінчених елементів і автоматизовані системи розрахунків на міцність”. Методичні вказівки до вивчення теми «Розрахунок зусиль в елементах рами  в ПОК  «Лира»     за вимогами кредитно-модульної системи навчання для магістрів спеціальності 8.06010101 –“Промислове і цивільне будівництво” / Укл.: Г.Д. Портнов, А.А. Тихий – Кіровоград: КНТУ, 2014. –46  с.

  3. “Метод скінчених елементів і автоматизовані системи розрахунків на міцність”. Методичні вказівки до вивчення теми "Розрахунок зусиль в елементах ферми в програмному комплексі "Лира" за вимогами кредитно-модульної системи навчання для магістрів спеціальності 8.06010101 –“Промислове і цивільне будівництво”/ Укл.: Г.Д. Портнов, А.А. Тихий – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 32 с.

  4. “Будівельна механіка”. Методичні вказівки до вивчення теми до вивчення теми "Побудова епюр внутрішніх зусиль в ПК SCAD (трьохшарнірна арка"  для бакалаврів спеціальності 8.06010101 –“Промислове і цивільне будівництво” / Укл.: Г.Д. Портнов, А.А. Тихий, Пукалов В.В. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 36 с.

  5. “Метод скінчених елементів і автоматизовані системи розрахунків на міцність”. Методичні вказівки до вивчення теми ««Проектування металевої ферми в ПОК «SCAD» за вимогами кредитно-модульної системи навчання для магістрів спеціальності 8.06010101 –“Промислове і цивільне будівництво” / Укл.: Г.Д. Портнов, А.А. Тихий – Кіровоград: КНТУ, 2015. –46  с.

  6. “Будівельна механіка”. Методичні вказівки до вивчення теми до вивчення теми "Побудова епюр внутрішніх зусиль в ПК SCAD (багато шарнірна балка)"  для бакалаврів спеціальності 8.06010101 –“Промислове і цивільне будівництво”/ Укл.: Г.Д. Портнов, А.А. Тихий, Пукалов В.В. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 32 с.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Портнов Г. Д. Оценка перспективности использования отработавших газов при разработке мерзлого грунта//Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник тез і статей міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 року.– Кіровоград, 2013. с. 109-112.

  2. Портнов Г.Д. Оценка возможности использования отработавших газов дизеля Д-240 при разработке мерзлого грунта // Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник тез і статей міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 року.– Кіровоград, 2013. с. 204-208.

  Яцун Володимир Володимирович

  Кандидат технічних наук за cпеціальністю 05 05 02 – Машинознавство. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва. З 2014 року докторант кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Наукові статті, що входять до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus:

  1. Yatsun, V. Search for the dual­-frequency motion modes of a dual­mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of passive auto­balancer. / Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, N 7 (91). – P. 47-54. doi: 10.15587/1729-4061.2018.121737.

  2. Yatsun, V. On stability of the dual-frequency motion modes of a single-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer / Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Haleeva Antonina, Andrey Nevdakha / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2, N 7 (92). – P. 59-67. doi: 10.15587/1729-4061.2018.128265.

  Наукові статті у фахових виданнях:

  1. Г. Б. Филимонихин, В. В. Яцун. Способ возбуждения двухчастот-ных вибраций пассивными автобалансирами  Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков , 2015. – № 2/7 (76)-С. 9-14

  2. Г. Б. Филимонихин, В. В. Яцун. Экспериментальное исследование двухчастотних вертикальных вибраций платформы, возбужден-ных шаровыми автобалансирами / Вібрації в техніці і технологіях. -2015. -№4(80).—с. 13-20.

  3. Исследование процесса возбуждения двухчастотных вибраций шаровым автобаланси-ром грохота ГИЛ 42  / Г. Б. Филимонихин, В. В. Яцун // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 1/7 (79). – С. 17–23.

  4. Исследование возбуждения шаровым автобалансиром двухчастотных колебательно-вращательных вибраций короба грохота / Г. Б. Филимонихин, В. В. Яцун, К.Н. Думенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 3/7 (81). – С. 47–52.

  5. Исследование 3D моделированием плоских поступательных вибраций короба грохота, возбуждаемых шаровым автобалансиром / Г. Б. Филимонихин, В. В. Яцун, М. В. Личук, И. И. Филимонихина// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 6/7 (84) С. 16-22.

  Підручники та навчальні посібники:

  Практикум з експлуатації легкових автомобілів. (Друк.навчальний посібник з грифом МОН) // Чабанний В.Я., Магопець С.О., Солових Є.К., Мажейка О.Й., Осипов І.М., Аулін В.В., Яцун В.В., Амосов В.В., Хачатурян С.Л., Карпушин С.О. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013. – 622 с.

  Виконання функцій керівника або відповідального виконавця наукової теми

  1. Керівник держбюджетної теми №31Б117 «Конструкція та працездатність високопродуктив-них і енергоефективних вібромашин з віброзбудниками у вигляді пасивних автобалансирів». Строки виконання проекту: з 19.10.2017 по 18.09.2020.

  Наявність патентів

  1. Пат. 92337 U Україна, МПК F04D 29/66 (2006.01). Застосування пасивного автобалансира як збудника кругових двочастотних вібрацій / Г. Б. Филимонихин, В. В. Яцун; заявник і патентотримач Кіровоградський національний технічний університет – №u 2014 02718; заявл. 18.03.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.

  2. Пат. 87336 U Україна, МПК F04D 29/66, G01M 1/32 (2006.01). Застосування пасивного автобалансира як збудника кругових двочастотних вібрацій / Філімоніхін Г.Б., Гончаров В.В., Яцун В.В., Фролова В.І.; заявник і патентотримач Кіровоградський національний технічний університет – №u 2014 02718; заявл. 30.04.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.

  3. Пат. 49433 U Україна, МПК A01F 29/00 (2009). Навісний подрібнювач стебел / Яцун В. В., Сазонова С.М., Лушников В.М., Невдаха Ю.А., Златопольський Ф.Й.; заявник і патентотримач Кіровоградський національний технічний університет – №u 2009 12327; заявл. 30.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

  4. Пат. 40529 U Україна, МПК G01M 13/00 (2009). Розгінний стенд для дослідження міцності обертових супермаховиків / Лушников В.М., Філімоніхін Г.Б., Яцун В. В., Невдаха Ю.А., Невдаха А.Ю., Коваленко О.В., заявник і патентотримач Кіровоградський національний технічний університет – №u 2008 13810; заявл. 01.12.2008; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.

  5. Пат. 35261 U Україна, МПК G01M 1/00 (2006). Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання / Філімоніхін Г.Б., Яцун В. В., Коваленко О.В., заявник і патентотримач Кіровоградський національний технічний університет – №u 2008 04424; заявл. 07.04.2008; опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. 3D моделирование возбуждения автобалансиром двухчастотных колебаний платформы грохота с использованием Solidworks и Cosmos motion / Г.Б. Филимонихин, В.В. Яцун. Збірник тез матеріалів дев’ятої міжнародної науково-практичній конференції “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2014” Україна, м. Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. –с. 218/221.

  2. О технологических преимуществах вибрационных машин с круговыми двухчастотными вибрациями / Филимонихин Г.Б., Яцун В.В. // Матеріали міжнародної науково-технічна конференція "Сталий розвиток промисловості та суспільства" 28-31 травня 2014 р. - Кривий ріг: ДВНЗ КНУ –с. 32-34.

  3. Способи збудження двочастотних вібрацій пасивними автобалансирами / Г. Філімоніхін, В. Яцун // Тринадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків Львові: Тези доповідей. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2017. – С. 80–82.

  4. Двочастотні режими руху двомісної вібромашини з віброзбудником у вигляді пасивного авто балансиру / Яцун В.В., Філімоніхін Г.Б. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». 22-25 травня 2018 р. м. Одеса—с. 264-267.

  5. Яцун, В.В. Динаміка одномасної вібромашини з прямолінійним поступальним рухом платформи і віброзбудником у вигляді пасивного авто балансира/ XІX Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», Київ, 19-22 червня 2018 року: тези доповідей. — 2018.—с. 164-167.

  Скриннік Іван Олександрович

  Кандидат технічних наук за з 2010 року за спеціальністю 05.05.11—машини і засоби механізації сільскогосподарського виробництва. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Наукові статті у фахових виданнях:

  1. Компенсація запізнень зерносушарки з киплячим шаром при неповних вимірюваннях її вихідних сигналів/ Федотова М.О.Осадчий С.І.Березюк І.А.Скриннік І.О.// Праці Таврійського агротехнологічного університету, Вип 15, т. 2, м. Мелітополь, 2015 р. - С. 382.

  2. Компенсация транспортного запаздывания в каналах управления тепловых объектом способом упредителя Смита/ Федотова М.О.,Осадчий С.І.,Скриннік І.О// Вестник Херсонского национального университета. 4(51) –  Херсон 2014- С. 22-28.

  3. Результаты исследования робастной стойкости замкнутой САУ зерносушилкой с кипящим слоем/ Федотова М.О.Осадчий С.І.Березюк І.А.Скриннік І.О.// Збірник наукових праць «Енергетика  і автоматика», №1 (27), Київ, НУБіП, 2016, - С. 112-119.

  4. Осадчий С. І. Про вибір датчика вологості при неповних вимірах вихідних сигналів зерносушарки з киплячим шаром / С. І. Осадчий, М. О. Федотова, І. О. Скриннік, І. А. Березюк // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - 2016. - Вип. 29. - С. 64-68.

  Організаційна робота у закладах освіти

  1. Відповідальний секретар приймальної комісії 2016-2017 рр.

  Наявність патентів:

  1. Скріпка канцелярська / Карпушин С.О., Скринник І.О., Дарієнко В.В.,// № 116151 патент Україна Опубл. 10.05.2017р. Бюл. №9.

  2. Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул/ Пукалов В.В., Невдаха Ю.А.Конончук С.В., Дубовік В.О.Портнов Г.Д., Скриннік І.О.// №106615 патент Україна,Опубл. 25.04.2016; Бюл.№ 8, 25.04.2016 р

  3. Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул/Пукалов В.В., Невдаха Ю.А.Конончук С.В., Дубовік В.О.Портнов Г.Д., Скриннік І.О.// №106616 патент Україна,Опубл. 25.04.2016; Бюл.№ 8, 25.04.2016 р

  4. Спосіб отримання розшитої поверхні/ Карпушин Сергій Олександрович ; Скриннік Іван Олександрович ; Тихий Андрій Анатолійович// № 119861 патент Україна Патент опубліковано 10.10.2017, бюл. № 19/2017

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Федотова М.О., Осадчий С.І., Березюк І.А., Скриннік І.О. Модель максимізації швидкості сушіння в зерносушарці з киплячим шаром в пакеті  SIMULINK. Международная научно-практическая конференция «Техника и технология. Приоритетные направления науки» г. Закопане 29-30 ноября 2015.

  2. Skrynnik I. The problem of damage to grain crops and on measures to prevent his injury / I. Skrynnik, V. Darienko. Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scentific and practical conference. Bratislava. -K. LLC ”NVP” Interservice“. 2016—с. 158.

  3. Василенко А.В., Скриннік І.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТРЬОХПОВЕРХОЇ БУДІВЛІ З «ЗЕЛЕНОЮ» ПОКРІВЛЕЮ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ArchiCAD. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016—с. 42-46.

  4. Гриценко М.В., Скриник І.О. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016--- с.56-59.

  5. Пацьо А.М., Скриннік І.О. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ArchiCAD, Cadwork ТА КОМПАС-3D ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БУДІВНИЦТВА. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016—118-125

  6. Дарієнко О.О., Скриннік І.О. ОГЛЯД ДЕФЕКТІВ РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬ ТА МАТЕРІАЛІВ  ДЛЯ ЇХ РЕМОНТА . Збірник матеріалів VI Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018- с.136-139.

  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

  Член-кореспондент Академії будівництва України

  Сідей Валерій Миколайович

  Викладач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Наукові статті, що входять до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus:

  1. L.Olijnichenko, V.Goncharov, V. Sidei. Experimental stady of the process of the static and dynamic balancing of the axial fan impeller by ball auto-balancers. Восточно-Европейский журнал передовых технологий—vol. 2, No 1 (86) 2017—С. 42-50.

  Статті у фахових виданнях:

  1. Вплив вологості на характеристики морозостійкості будівельної кераміки / Пашинський В.А., Сідей В.М. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Збірник наукових праць.– Рівне, 2013. – Випуск 26.—С. 331-337.

  2. Прогнозування температурно-вологісного режиму цегди за метеорологічними даними / Сідей В.М., Пашинський В.А. // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань "Машинобудування та металообробка", "Інженерна механіка", "Металургія та матеріалознавство".Випуск 46 (травень-червень). – Луцьк: ЛНТУ, 2014..—С. 491-496.

  3. Вероятностная оценка строительной кераміки по критерию потери морозоустойчивости методом статистического моделирования / Настоящий В.А.. Сидей В.М. // Вестник белорусско-росийского университета, Могилев, 2017-- № 3 (56). –С.122-128.

  4. Вибір марки цегли за морозостійкістю для заданого географічного району та трміну експлуатації будівлі/ Пашинський В.А., Настоящий В.А., Сідей В.М. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №61  Одеса, ОДАБА 2016.  С. —297-302.

  Авторські свідоцтва та/або патенти:

  1. Гумова футерівка барабанного млина/Настоящий В.А.. Джириа С.О.. Сідей В.М.// Пат.62792А Україна, МПК 7В02С17/22. №2003054976; Заявл. 30.05.2003; Опубл. 15.12.2003. Бюл. №12.

  Видані методичні посібники, вказівки.

  1. Транспортні шляхи і сполучення. Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи для студентів напряму 6.06101 "Будівництво" всіх форм навчання / Настоящий В. А., Сідей В. М. – Кіровоград: КНТУ, 2015.- 64 с.

   2. Металеві конструкції. Методичні вказівки до виконання курсовоїроботи "Проектування сталевого каркасу одноповерхової будівлі" для студентів спеціальності "Промислове та цивільнебудівництво" усіх форм навчання. / Розроб. В.А. Пашинський., Сідей В.М.– Кіровоград: КНТУ, 2015. – 62 с.

  3. Металеві конструкції. Методичні вказівки до самостійної роботи студентівспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. / Розроб. В.А. Пашинський., Сідей В.М – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 39 с.

  Участь у професійних об'єднаннях:

  Член-кореспондент Академії будівництва України

  Тихий Андрій Анатолійович

  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.04—тертя та зношування в машинах. Доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Наукові статті:

  1. Реологічний підхід до виявлення механізму руйнування і розробки технологій обробітку грунту Вісник інж. академії України. – 2013. – №3-4. – С. 191-196.30

  2. Аулін В.В., Тихий А.А. Модель взаємодії дисперсного середовища ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин // Збірник наукових праць КНТУ "Техніка в сільськогосподарському виробництві", галузеве машинобудування, автоматизація/–вип. 27 – Кіровоград: КНТУ, 2014-С. 140-149.

  3. Вибіркове зношування робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин як відображення стохастичної природи їх взаємодії з частинками ґрунту/ Аулін В.В., Тихий А.А., Настоящий В.А./ Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту . – Вип. 148. – Харків– 2014. --С. 25-33.

  4. Трибофізичні та фізико-технологічні основи підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин / Черновол М.І, Аулін В.В., Тихий А.А./ Вісник ЖНАЕУ: науково-теоретичний збірник. – випуск № 1 (39), т.2. – 2014. –С.134-144.

  5. Закономірності контактної взаємодії частинок середовища ґрунту з РОГЗМ, зміцненими композиційними матеріалами та покриттями // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – 2014. – Вип. 44. – С.176-185.

  6. Обоснование использования самофутеровки рабочих поверхностей для повышения показателей барабанных мельниц /Настоящий В.А., Чижик Е.Ф., Тихий А.А. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 148. – Харків– 2014.

  Підручники, монографії та навчальні посібники:

  1. Трибофізичні основи підвищення зносостійкості і надійності робочих органів ґрунтообробних машин з різальними елементами: Монографія – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – 279 с. ISBN 978-617-7197-60-6.

   Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:

  1. Експерт конкурсного відбору у 2016-2018 рр. проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених МОН.

  Виконання функцій керівника або відповідального виконавця наукової теми:

  1. Виконавець держбюджетної теми №31Б117 «Конструкція та працездатність високопродуктивних і енергоефективних вібромашин з віброзбудниками у вигляді пасивних автобалансирів». Замовник—Міністерство освіти і науки України. Строки виконання проекту: з 19.10.2017 по 18.09.2020. Обсяг фінансування (до 3 років): 1200,000 тис. грн.

   Організаційна робота у закладах освіти

  Заступник декана з навчально-виховної роботи.

  Наявність авторських свідоцтв та/або патентів

  1. Патент на корисну модель № 74655 ( Україна) Установка для визначення напружено-деформованного стану грунтового середовища Автори Аулін В.В., Тихий А.А., Бобрицький В.М., Карпушин С.О. Опубліковано 12.11.2012 бюл. № 21/2012

  2. Патент на корисну модель № 76579 ( Україна) Рабочий орган землерійної машини для добування корисних копалин . Автори Карпушин С.О., Тихий А.А., Опубліковано 10.01 2013 Бюл. №1/2013

  3. Патент на корисну модель №94325 ( Україна) Штукатурний маяк Автори Дарієнко В.В.,Тихий А.А., Карпушин С.О. Опубл. 10.11.2014, бюл. № 21/2014р.

  4. СПОСІБ ОТРИМАННЯ РОЗШИТОЇ ПОВЕРХНІ. Карпушин Сергій Олександрович ; Скриннік Іван Олександрович ; Тихий Андрій Анатолійович; Кузик Олександр Володимирович ; Мирошниченко Віталій Володимирович (студент). № 119861 патент Україна. Патент опубліковано 10.10.2017, бюл. № 19/2017.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Таранець Є.Г., Тихий А.А. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПАЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ “ANSYS. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”  27-28 жовтня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016-- 9/19.

  2. Гаркавенко М.А., Тарнавський Д.В., Тихий А.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПРОГНОЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОСНОВ ФУНДАМЕНТІВ. Збірник матеріалів V Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018.- с. 268/273.

  3. Майнич Р.О., Тихий А.А. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ОСІДАННЯ ФУНДАМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ТРИВАЛОГО ДЕФОРМУВАННЯ ҐРУНТІВ. Збірник матеріалів V Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018—с. 414/423.

  4. Яцишин В.О., Тихий А.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОСНОВ ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТІВ. Збірник матеріалів VI Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018- с. 167/170.

  5. Копійка М.С., Тихий А.А. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВ ПІД ДІЄЮ КРУГЛИХ ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТІВ МЕТАЛЕВИХ СИЛОСІВ. Збірник матеріалів VI Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій”. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018- с. 170/178.

  Плотніков Олег Анатолійович

  Асистент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

  Наукові статті:

  1. Пашинський В.А., Плотніков О.А. Експериментальні дослідження теплового режиму стін житлових будинків. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Збірник наукових праць.– Рівне. С. 331-337

  2. Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат/ В.А.Пашинський, О.А.Плотніков, А.М.Карюк Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань "Машинобудування та металообробка", "Інженерна механіка", "Металургія та матеріалознавство".Випуск 45 (травень-червень). – Луцьк: ЛНТУ, 2014—с. 417-423.

  3. Пашинський В.А., Плотніков О.А. Методика імовірнісного оцінювання температурного режиму стін. Збірник наукових праць Української Державної академії залізничного транспорту: Випуск 148, частина 2. – Харків, 2014—с. 138-143

  4. Пашинський В.А.,  Плотніков О.А. Комп’ютерне  моделювання теплового режиму стін при випадкових температурних впливах.  Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск №61  Одеса, ОДАБА 2016—с. 347-352.

  Матеріали та тези конференцій:

  1. Плотников О. А., Пашинський  В. А. Экспериментальные исследования тепловой надежности стен жилых зданий. Новые идеи нового века – 2013. Материалы Тринадцатой Международной научной конференции. В трех томах. - Том 2. - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2013.—с. 416-422.

  Видані методичні посібники, вказівки:

  1. Инженерная геология: метод. вказ. до самостійної роб. студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / уклад. О.А. Плотніков, С.О. Джирма. - Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 81 с.

© 2021 KNTU